Facebook Statistics

Podpora aplikácie

15-05-2019

aktualizované 05.08.2020

Jednotlivé funkcionality aplikácie sú podrobne popísané v Nápovede ku Geopriestorovej žiadosti o podporu - https://gsaa.mpsr.sk/2020/help/ziadatel/help.html

Najčastejšie užívateľské postupy sú taktiež zachytené prostredníctvom inštruktážnych videí -

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFppmczEaLcHwDG0V71GvU0t3ZMdRDR8S&fbclid=IwAR3Qk3WOqAF8ifQJ3Z4fLUpOrcG_DEynuyYyJP7Ql7xZvOq5KE--cduWIEU

MPRV SR taktiež poskytuje žiadateľom počas podávania jednotnej žiadosti emailovú - podporagsaa@land.gov.sk  a telefonickú podporu na tel. č. 02/59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 18:00.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood