Facebook Statistics
Značka Kvality


Alternatívne metódy testovania

Alternatívne metódy sú testovacie metódy, ktoré buď úplne nahrádzajú testovanie na zvieratách alebo aspoň obmedzujú používanie postupov na zvieratách na nevyhnutné účely (tzn., keď neexistuje k danému testu na zvieratách validovaná alternatívna metóda). Tieto metódy sa riadia tzv. princípmi 3Rs (Reduce = redukovať, Refine = zlepšiť, Replace = nahradiť). Princípy 3Rs diskutujú etické hľadisko využívania zvierat na experimentálne účely a majú širší rozsah ako len podporovať alternatívy k testovaniu na zvieratách. Tam, kde sa nedá vyhnúť používaniu zvierat, majú za cieľ zlepšiť životné podmienky experimentálnych zvierat a znížiť mieru bolesti.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood