Facebook Statistics

Výstavy a veľtrhy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) každoročne schvaľuje  Kalendár veľtrhov a výstav, v  ktorom  sú  pre aktuálny rok stanovené domáce, regionálne a zahraničné výstavy a veľtrhy, ktoré budú podporené pre oprávnených žiadateľov z prostriedkov štátnej pomoci MPRV SR určenej na tento účel. Dotácie sa poskytujú formou štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Štátna pomoc

Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve.
Podpory v pôdohospodárstve sa poskytujú ako:

  1. Štátna pomoc - každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu.
  2. Minimálna pomoc (pomoc de minimis) - ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí výšku 15 000 eur pre jeden podnik pôsobiaci v sektore výroby poľnohospodárskych výrobkov, 200 000 eur v sektore spracovania, marketingu poľnohospodárskych výrobkov a v sektore lesného hospodárstva a 30 000 eur v sektore rybného hospodárstva.

V súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve v rámci podporných opatrení sa poskytuje pomoc na: 

  • účasť chovateľov a pestovateľov na výstavách

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora chovateľov a  pestovateľov prostredníctvom zabezpečenia účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách. Štátna pomoc sa poskytuje na základe Schémy štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení dodatku č.1 prostredníctvom výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzvu zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle  v časti Výzvy. Vo výzve sa nachádzajú kontaktné osoby z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré je možné kontaktovať ohľadom podania žiadosti na dotáciu a spracovania, žiadosť a usmernenie na vyplnenie žiadosti a ostatné požadované dokumenty a informácie o výzve.

  • účasť spracovateľa na výstave

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora účasti spracovateľa na výstavách, prezentácia spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a  posilňovanie proexportných aktivít spracovateľov. Minimálna pomoc sa poskytuje na základe Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3 prostredníctvom výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzvu zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle  v časti Výzvy. Vo výzve sa nachádzajú kontaktné osoby z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré je možné kontaktovať ohľadom podania žiadosti na dotáciu a spracovania, žiadosť a usmernenie na vyplnenie žiadosti a ostatné požadované dokumenty a informácie o výzve.

Podpora účastí na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike i v zahraničí vytvára priestor na :

  • prezentáciu chovateľskej, pestovateľskej a spracovateľskej činnosti vystavovateľov
  • získanie prehľadu o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví
  • nadviazanie  obchodných kontaktov s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov
  • v prípade zahraničných výstav a veľtrhov na realizáciu exportných možností do konkrétneho teritória.

Dôležité linky


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood