Usmernenie k postupu okresných úradov, katastrálnych odborov pri zmene údajov katastra nehnuteľností po zápise registrov do katastra nehnuteľností

25-06-2008

usmernenie č. 3741/97 ÚGKK SR

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)