Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-02-2017

Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie zasadačky – Sokolská 2

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)