Facebook Statistics

Vyhodnotenie súťaže organizovanej pri príležitosti národných osláv Svetového dňa potravín 2012

09-11-2012
Dňa 26. októbra 2012 boli pri príležitosti národných osláv Svetového dňa potravín 2012, ktoré sa konali na Agroinštitúte Nitra, predstavené víťazné eseje súťaže pre stredné odborné školy na tohtoročnú tému Svetového dňa potravín,...Prístup Slovenskej republiky k Medzinárodnej zmluve o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo

21-12-2010
Odbor zahraničnej koordinácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky informuje, že Slovenská republika pristúpila k Medzinárodnej zmluve o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo.

Prístup Slovenskej republiky k Dohode o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín

21-12-2010
Odbor zahraničnej koordinácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky informuje, že Slovenská republika pristúpila k Dohode o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín.Posilnenie riadiacej kapacity Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v oblasti ekologického poľnohospodárstva

07-01-2009
(Strenghtening of the Administrative Authority of CCTIA in the area of Organic Farming)

Posilnenie vnútroštátneho kontrolného systému pre lesný reprodukčný materiál

07-01-2009
(Reinforcement of the National Control System for Forest Reproductive Material)

Posilnenie administratívnej kapacity Poľnohospodárskej platobnej agentúry v oblasti organizácie trhu

10-12-2008
(Enhancement of the administrative capacity of the Agricultural Paying Agency in the field of market organisation)

Posilnenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry a implementácia Schémy jednotnej platby na plochu podľa reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky

10-12-2008
(Strengthening of the Agricultural Paying Agency and implementation of the Single Payment Scheme according to the reformed Common Agricultural Policy)

Posilnenie kapacity a kvality kontrolných služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho

10-12-2008
(Strenghtening the Capacities and Quality of the Central Services of the central Control and Testing Institute for Agriculture)

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood