Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzvy

Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

09-04-2018
  • Text výzvy

Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 (pdf, 528.44 Kb)

  • Aktualizácia výzvy č. 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 - CIZS 1

Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v znení aktualizácie č.1

  • Prílohy k výzve

Príloha V 01 - Formulár PZ - CIZS (rar, 763.29 Kb)
Príloha V 02 - Povinné formuláre príloh PZ (rar, 2.55 Mb)
Príloha V 03 - Príručka pre žiadateľa CIZS (rar, 3.21 Mb)
Príloha V 04 - Metodika pre realizáciu a fungovanie CIZS (rar, 3.7 Mb)
Príloha V 05 - Zoznam oprávnených spádových oblastí CIZS (rar, 710.85 Kb)
Príloha V 06 - Pravidlá oprávnenosti výdavkov CIZS (rar, 1.5 Mb)
Príloha V 07 - Merateľné ukazovatele IROP na projektovej úrovni (pdf, 365.08 Kb)
Príloha V 08 - Informácia pre žiadateľov (pdf, 214.53 Kb)
Príloha V 09 - Kritériá pre výber projektov - Posudzovacie kritériá pre posúdenie PZ (pdf, 433.4 Kb)
Príloha V 10 - Kritéria pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre ŽoNFP (pdf, 621.83 Kb)
Príloha V 11 - Metodika pre vypracovanie FA CIZS (rar, 909.08 Kb)
Príloha V 12 - MU RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach (rar, 719.49 Kb)

  • Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Často kladené otázky (FAQ) - CIZS (pdf, 427 Kb)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood