Výzvy

Konanie o žiadostiach o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

13-07-2017

Doručením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku SO pre IROP na základe vyhlásenej výzvy začína v zmysle zák. č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov vznení neskorších predpisov konanie o žiadosti o NFP. Konanie o žiadosti o NFP zahŕňa proces administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu žiadosti o NFP. Žiadateľ bude o výsledku konania o predloženej žiadosti o NFP informovaný prostredníctvom vydaného rozhodnutia.

  • Zoznam neschválených žiadostí o NFP
  • Zoznam schválených žiadostí o NFP
  • Zoznam odborných hodnotiteľov