Facebook Statistics

Výzvy

Konanie o žiadostiach o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

13-07-2017

Doručením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku SO pre IROP na základe vyhlásenej výzvy začína v zmysle zák. č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov vznení neskorších predpisov konanie o žiadosti o NFP. Konanie o žiadosti o NFP zahŕňa proces administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu žiadosti o NFP. Žiadateľ bude o výsledku konania o predloženej žiadosti o NFP informovaný prostredníctvom vydaného rozhodnutia.

  • Zoznam neschválených žiadostí o NFP
  • Zoznam schválených žiadostí o NFP
  • Zoznam odborných hodnotiteľov

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood