Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Prístup k informáciám

Prehľad predpisov a pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk,
podľa ktorých koná a rozhoduje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky

[§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)]

I. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY SPOLOČNÉ PRE VIAC OBLASTÍ

II. POZEMKOVÉ ÚPRAVY

III. OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU

IV. VEDA A VÝSKUM

V. RASTLINNÉ KOMODITY

VI. ŽIVOČÍŠNE KOMODITY

VII. HYDROMELIORÁCIE

VIII. LESNÉ HOSPODÁRSTVO

IX. POĽOVNÍCTVO

X. POTRAVINÁRSTVO

XI. KONTROLA

XII. ŠTÁTNA SLUŽBA

XIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

XIV. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

XV. INFORMATIKA

XVI. SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ

XVII. KRÍZOVÉ RIADENIE

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)