Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vstupných brán na objektoch RSLT Bánovce nad Bebravou

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Nákup sena pre potreby OZ Revúca na rok 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava senníkového žeriava na SP Zboj

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie strážnej služby - ochrana majetku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Obhospodarovanie lúk a plôch poľovníckeho významu na OZ Topoľčianky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Rozšírenie kapacity diskového poľa Hitachi

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Obnova lesníckeho náučného chodníka v rámci projektu "Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom"SKHU/1601/1.1/010 z Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Lesná cesta Svarín – Čierny Váh (SO 06), oprava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Stabilizácia brehu DVT Komov v km 1,105

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "LC Veľký Teháň - Malý Teháň, prestavba".

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Kompletná kŕmna zmes O-18 (BŽ 2) pre bažantie kurčatá

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2019
Názov predmetu zákazky:
Oprava Chaty Gazárka II


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood