Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-07-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie stravovania zamestnancov s dovozom do miesta organizácie (Múzeum vo Sv. Antone)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-07-2017
Názov predmetu zákazky:
Stavebná úprava zvážnice Zamaňová, Habovka

Výzva na predloženie cenovej ponuky

29-06-2017
Predmet obstarávania:
Zabezpečenie Zasadnutia Expert Level Meeting

Výzva na predloženie cenovej ponuky

23-06-2017
Predmet obstarávania:
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-06-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia miestností na polesí T. Javorina

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-06-2017
Názov predmetu zákazky:
Kompletná projektová dokumentácia s rozpočtom pre zateplenie celého obvodového plášťa s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy

Výzva na predloženie cenovej ponuky

05-06-2017
Predmet obstarávania:
Kompletná projektová dokumentácia s výkazom výmer a rozpočtom pre realizáciu rekonštrukcie budovy nachádzajúcej sa na adrese Sokolská 2, Zvolen, zapísanej na liste vlastníctva číslo 3577 pod súpisným č. 1, okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen, postavenú na parcele číslo 2673/1 so súpisným číslom 1 s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-06-2017
Názov predmetu zákazky:
Nezávislá analýza existujúceho stavu pestovnej činnosti, predaja dreva na pni, ťažby a prác celospoločenského významu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov pre kamerový systém

Výzva na predloženie cenovej ponuky

23-05-2017
Predmet obstarávania:
Rozšírenie funkcií existujúcej web stránky Forest Europe

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie energetického auditu budov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Školenie pracovníkov NPPC

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood