Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia terasy a súvisiace stavebné práce na budove IVVL

Výzva na predloženie cenovej ponuky

08-08-2017
Predmet obstarávania:
Stavebné práce podľa projektu Zvolen – NLC - ul. Sokolská parc. „C“ 2674/1; II. etapa výstavby spevnej plochy na dvore budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Organizačno-technické zabezpečenie informačného seminára pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Systém riadenia inovácií a transfer know-how z NLC k podnikateľskému sektoru

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Expozícia Národnej siete rozvoja vidieka SR na výstave Agrokomplex 2017 v termíne 17. - 20. 08. 2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Organizačno-technické zabezpečenie prezentácie MPRV SR a PRV SR 2014-2020 na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-07-2017
Názov predmetu zákazky:
Výroba a dodanie TV spotu a rozhlasového spotu

Výzva na predloženie cenovej ponuky

17-07-2017
Predmet obstarávania:
Kovové regály pre účely archivácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-07-2017
Názov predmetu zákazky:
Kvalitatívne monitorovanie neprojektových opatrení PRV 2014-20 zameraných na klimatickú zmenu za rok 2016

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-07-2017
Názov predmetu zákazky:
Kvalitatívne monitorovanie neprojektových opatrení PRV 2014-20 zameraných na zlepšenie vodného hospodárstva za rok 2016

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-07-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie upratovacích služieb v administratívnych budovách obstarávateľa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-07-2017
Názov predmetu zákazky:
Dodanie služieb súvisiacich so zabezpečením školenia MAS

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-07-2017
Názov predmetu zákazky:
Množenie osiva ďateliny lúčnej

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood