Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie správy a údržby centrálnych serverov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Technická podpora Veterinárneho informačného systému – rok 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky

23-08-2017
Predmet obstarávania:
Úprava a doplnenie počítačového simulátora rastu lesa Sibyla

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Identifikácia a kontrola hrúbky konštrukčných vrstiev cyklotrás

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Nástenný kalendár na rok 2018


Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Dodanie služieb súvisiacich so zabezpečením odbornej zahraničnej exkurzie do ČR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane Výkaz výmer pre realizáciu prác na zvýšenie energetickej hospodárnosti administratívnych budov v správe MPRV SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky – stavebný dozor

Výzva na predloženie cenovej ponuky

16-08-2017
Predmet obstarávania:
Rekonštrukcia oceľovej meteorologickej veže: očistenie od hrdze a náter špeciálnou reflexnou zelenou farbou určenou na telekomunikačné objekty (Rembrandtin Aqua Color); výmena skrutiek, matíc a podložiek; výmena - demontáž starých a montáž nových roštov; montáž bleskozvodov – 2 zvody vrátane revízie; revízia oceľovej konštrukcie vrátane geodetického zamerania a určenia zvislosti konštrukcie.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Medzinárodný seminár v hotelových priestoroch v Bratislave – m.č. Staré Mesto dňa 25. 10. 2017 pre max 40 ľudí

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Identifikácia a kontrola hrúbky konštrukčných vrstiev cyklotrás

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood