Zákazky podľa § 117

Výzva na predloženie cenovej ponuky

05-06-2017
Predmet obstarávania:
Kompletná projektová dokumentácia s výkazom výmer a rozpočtom pre realizáciu rekonštrukcie budovy nachádzajúcej sa na adrese Sokolská 2, Zvolen, zapísanej na liste vlastníctva číslo 3577 pod súpisným č. 1, okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen, postavenú na parcele číslo 2673/1 so súpisným číslom 1 s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-06-2017
Názov predmetu zákazky:
Nezávislá analýza existujúceho stavu pestovnej činnosti, predaja dreva na pni, ťažby a prác celospoločenského významu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov pre kamerový systém

Výzva na predloženie cenovej ponuky

23-05-2017
Predmet obstarávania:
Rozšírenie funkcií existujúcej web stránky Forest Europe

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie energetického auditu budov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Školenie pracovníkov NPPC

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika pre potreby NPPC

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Výkon činnosti požiarneho technika pre potreby NPPC

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Catering – zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OP RH 2014-2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Oprava systému otvárania dverí

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2017
Názov predmetu zákazky:
Energetické audity administratívnych budov v správe ministerstva

Výzva na predloženie cenovej ponuky

09-05-2017
Predmet obstarávania:
Výmena vstupných dverí pre zabezpečenie priestorov proti krádeži, vrátane zabezpečenia priestorov pred požiarom a krádežou.