Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Dodanie služieb súvisiacich so zabezpečením odbornej zahraničnej exkurzie do ČR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane Výkaz výmer pre realizáciu prác na zvýšenie energetickej hospodárnosti administratívnych budov v správe MPRV SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky – stavebný dozor

Výzva na predloženie cenovej ponuky

16-08-2017
Predmet obstarávania:
Rekonštrukcia oceľovej meteorologickej veže: očistenie od hrdze a náter špeciálnou reflexnou zelenou farbou určenou na telekomunikačné objekty (Rembrandtin Aqua Color); výmena skrutiek, matíc a podložiek; výmena - demontáž starých a montáž nových roštov; montáž bleskozvodov – 2 zvody vrátane revízie; revízia oceľovej konštrukcie vrátane geodetického zamerania a určenia zvislosti konštrukcie.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Medzinárodný seminár v hotelových priestoroch v Bratislave – m.č. Staré Mesto dňa 25. 10. 2017 pre max 40 ľudí

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Identifikácia a kontrola hrúbky konštrukčných vrstiev cyklotrás

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia terasy a súvisiace stavebné práce na budove IVVL

Výzva na predloženie cenovej ponuky

08-08-2017
Predmet obstarávania:
Stavebné práce podľa projektu Zvolen – NLC - ul. Sokolská parc. „C“ 2674/1; II. etapa výstavby spevnej plochy na dvore budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Organizačno-technické zabezpečenie informačného seminára pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Systém riadenia inovácií a transfer know-how z NLC k podnikateľskému sektoru

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Expozícia Národnej siete rozvoja vidieka SR na výstave Agrokomplex 2017 v termíne 17. - 20. 08. 2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-08-2017
Názov predmetu zákazky:
Organizačno-technické zabezpečenie prezentácie MPRV SR a PRV SR 2014-2020 na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2017