Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Vedenie národného registra kvalifikovaných dodávateľov potravín.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenska na lesníctvo.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Spracovanie a produkcia náukových a školiacich videí.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie architektonickej štúdie rekonštrukcie vybraných priestorov budovy MPRV SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie investičného zámeru na rekonštrukciu objektov Múzea vo Svätom Antone

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Meranie tokov CO2 v lesných porastoch metódou "eddy covariance"

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Pohyblivé skriňovo-policové systémy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Dvojúčelová budova Habovka“

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Vytvorenie nástrojov pre export údajov v prostredí ERDAS APOLLO

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie FOREST EUROPE Študentskej konferencie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a montáž vstavaných skríň

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-10-2017
Názov predmetu zákazky:
Analýza stavu a potrieb vidieka potrebná k implementácii opatrenia 16 - Spolupráca, v rámci PRV SR 2014-2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-09-2017
Názov predmetu zákazky:
Klimatizácia priestorov blok A 5. podlažie a blok B 6. podlažie