Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-10-2020
Názov predmetu zákazky:
Maliarske a natieračské práce

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-10-2020
Názov predmetu zákazky:
Komplexný výkon bezpečnostno-technických služieb v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi, výkon technika požiarnej ochrany

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-10-2020
Názov predmetu zákazky:
Opravy a údržba služobných motorových vozidiel

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-08-2020
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie právnych služieb

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-03-2020
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

17-02-2020
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie výročných správ v rámci OPRH 2014-2020 za roky 2019-2021

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-08-2019
Názov predmetu zákazky:
Analýza rizikovosti v poľnohospodárstve SR a možností využitia nástrojov SPP na riadenie rizika v programovacom období 2021-2027

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-08-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie organizácie informačnej akcie European Cooperation Day

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Realizácia nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Technicko-organizačné zabezpečenie prezentácie na výstave Agrokomplex 2019 na výstavisku Agrokomplex Nitra

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia strešnej krytiny dielní SSV Banská Bystrica

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Asanácia a búracie práce hospodárska budova Rakytov, LS Ľubochňa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Spotrebný materiál pre multifunkčné zariadenia Triumph Adler

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood