Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Školenie pre zástupcov MAS

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavby pre rozsah rekonštrukčných prác budovy s priľahlým areálom v Červenom Kláštore v správe MPRV SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika so zabezpečením kontrol

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Školenie používateľov informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Redundancia servera hlasového systému

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Tlačiarenské služby


Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Študijná cesta do Talianska

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Zasadnutie oceňovanie a platby za eko služby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie Reformných zámerov pre rozpočtové organizácie MPRV SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie aktívnych prvkov sieťovej infraštruktúry vrátane inštalácie a konfigurácie v zmysle bezpečnostných štandardov nppc

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Odborný technický dohľad pri migrácii serverov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-08-2018
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie právneho poradenstva


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood