Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Propagačná brožúra G2018/004942

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexné sťahovacie a dopravné služby.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie odborných poradenských služieb pri príprave Výskumno-vývojového zámeru a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia a prístavba NLC Výskumná stanica Juh Gabčíkovo

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Technicko-organizačné zabezpečenie odborného seminára

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a inštalácia systému elektrickej požiarnej signalizácie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Servisné služby a opravy automobilov NLC

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-09-2018
Názov predmetu zákazky:
OOPP – odevy – krajčírske služby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Značka kvality SK

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Oprava zvážnice Borok

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie dvoch štúdií uskutočniteľnosti k dvom projektovým zámerom na Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-09-2018
Názov predmetu zákazky:
Generálna oprava čerpadla Flygt pre PCS Gajary

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-09-2018
Názov predmetu zákazky:
NN prípojka pre AB


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood