Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexná kontrola rozpočtových nákladov žiadateľov/prijímateľov nenávratného finančného príspevku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia pieninskej cesty - Prielom Dunajca - Poradenské služby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

31-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Upratovacie a čistiace služby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Profylaktické prehliadky a výmena batérií pre UPS

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-10-2018
Názov predmetu zákazky:
B2B dotazníkový prieskum

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

29-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Stavebné úpravy v serverovniach

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Renovácia vybraných kancelárií v budove ministerstva

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Ubytovanie, prenájom učebne, strava.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Organizačno- technické zabezpečenie vzdelávacej aktivity

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Oskaru slepyr

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Oplotenie rybníkov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Prívodový kanál

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-10-2018
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie právnych služieb


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood