Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Podpora informačnej gramotnosti aplikácií microsoft, zabezpečenie a správa microsoft online služieb v prostredí NPPC.

Zrušenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní pre projekt „Rekonštrukcia objektov Múzea vo Svätom Antone“

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Servisné služby na vyhradených plynových, tlakových a elektrických technických zariadeniach.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Analýza existujúceho stavu databáz, procesov, technológie využívaných na prevádzku frontendového portálu a návrh optimálneho riešenia a bezpečnostných nastavení.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Špeciálna terénna obuv - G/2018/005561/00361

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Výkon činnosti na úseku Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /BOZP/ a úseku Ochrany pred požiarmi /PO/

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní pre projekt „Rekonštrukcia objektov Múzea vo Svätom Antone"

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Analýza pracovných postupov.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Nákup satelitných záznamov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie opevnenia, stavidiel a odstránenie havarijného stavu kanálov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie čerpacích závlahových staníc

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Údržba odvodňovacích kanálov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

15-11-2018
Názov predmetu zákazky:
Systém vzduchotechniky a chladenia budovy ministerstva


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood