Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Mobilné prenosné terminály Zebra alebo ekv.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Pracovná zdravotná služba

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Architektonická overovacia štúdia, NKP Horáreň Tatranská Javorina

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Renovácia miestnosti kuchyne v AB Dobrovičova 12

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Študijná cesta do Poľska

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-02-2019
Názov predmetu zákazky:
GPS obojky na srnčiu zver

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Propagačné predmety Národnej siete rozvoja vidieka SR

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia spojovacej chodby

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Komplexné sťahovacie a dopravné služby v mestách Košice a Michalovce

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie zasadnutia FE na úrovni expertov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Izolácia haly – výskumno-šľachtiteľskej stanice

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-02-2019
Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood