Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-03-2019
Názov predmetu zákazky:
MFF Agrofilm 2019 - zabezpečenie tlačového strediska a výroba a dodanie filmu o festivale

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-03-2019
Názov predmetu zákazky:
MFF Agrofilm 2019 - zabezpečenie súťažných filmov, videozáznamov, mediálnych kampaní a súvisiacich služieb spojených s ich propagáciou podľa požiadaviek usporiadateľa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Náhradné diely

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Opravy a servis motorových vozidiel

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Náhrada a rozšírenie systémov pre elektronickú poštu a elektronickú komunikáciu

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vstupu do objektu a výmena balkónových dverí

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavebných úprav dolnej haly Biologickej základne Stráž

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Klimatizácia technickej miestnosti

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Národná informačná a propagačná kampaň na podporu sladkovodnej akvakultúry a jej produktov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie slávnostného otvorenia XIII. ročníka Lesníckych dní vo Zvolene

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie Zámeru národného projektu OP EVS s názvom národného projektu „Modernizácia práce veterinárnej a potravinovej správy"

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-03-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie žiadostí o NFP


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood