Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Dodanie a inštalácia kamerových systémov na SP Ulič a SP Zboj

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

04-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia ústredne a siete na LPM Ulič, š.p.

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

03-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Dodávka IKT

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Budova O.O. Č. Kláštor - kotolne

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-07-2019
Názov predmetu zákazky:
LC Hlboká, oprava

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-07-2019
Názov predmetu zákazky:
Hájenka Podhradík – prístavba kotolne, stavebné úpravy, ÚVK, oplotenie, vodovodná prípojka a studňa

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-06-2019
Názov predmetu zákazky:
"Oprava strechy na Odbore malých hospodárskych zvierat v Lužiankach“ a „Oprava výťahov vo VÚP“

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie metodiky na výpočet škôd spôsobených krádežami dreva

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Softvérové licencie GIS aplikácií

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Softvérová platforma pre prehliadanie priestorových údajov

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Analytická podpora pre tvorbu Strategického plánu SPP 2021 – 2027 – Intervenčná stratégia (opakovaná)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Geodetický systém GNSS pre RTK

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-06-2019
Názov predmetu zákazky:
Podpora centrálnej infraštruktúry na ukladanie dát


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood