Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Hospodárska budova N. Jablonka - búranie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)