Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Občerstvenie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)