Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-12-2016

Názov predmetu zákazky:
Softvér JIRA

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)