Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

28-11-2016

Analýza a návrh technickej špecifikácie internetovej stránky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)