Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk: „Organizačno-technické zabezpečenie prezentácie MPRV SR a PRV SR 2014-2020 na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex 2016“

03-08-2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)