Vybavené petície

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 5/2016

27-12-2016

Vybavovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia kontroly a obchodného dozoru, odbor správneho konania pre obchodný dozor a vybavovanie petícií a sťažností

Názov petície: Petícia „Za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov“

Text petície: My dole podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), vás žiadame o vytvorenie podmienok, ktoré budú mať priaznivý vplyv na zdravie nášho národa, kvalitu životného prostredia a udržateľný rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku. Preto vás touto petíciou žiadame do 12 mesiacov od odovzdania petičných hárkov:

 1. „Zakázať pestovanie GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej republike (napr. kukurica MON 810 a zemiaky Amflora) s využitím existujúcich zákazov v iných krajinách EÚ, nezávislých štúdií, posudkov a pod.
 2. „Povinne označovať všetky produkty obsahujúce GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni“
 3. „Stransparentniť všetky rokovania, výstupy i hlasovania komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO a tiež príslušnej sekcie MŽP SR, resp. MPRV SR zodpovednej za stanovisko pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku. Umožniť zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3 hlasov v tomto výbore“
 4. „Intenzívne podporovať vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnovenie starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR ako aj pre klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať slovenské poľnohospodárstvo“
 5. „Intenzívne podporovať vznik a rozvoj nezávislého poradenstva pre poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez-chemickú a ekologickú produkciu zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, (agro) biodiverzitu a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny SR“
 6. „Intenzívne finančne i nefinančne podporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva v SR, predaj z dvora a rodinné farmy ročne s min. 15% rozpočtu sektora pôdohospodárstva. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni. Zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na dvojnásobok rozlohy a produkcie z roku 2012 na území SR. Ekologické potraviny, zeleninu a ovocie dostať do všetkých materských a základných škôl v SR“
 7. „Na európskej a medzinárodnej úrovni presadzovať nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na (agro) eko – systémy (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov. Presadzovať výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ. Prijať stratégiu rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR“

Počet osôb podporujúcich petíciu: 18 300 (16 783 podpisov na petičných hárkoch + 1517 na CD nosiči)

Dátum doručenia petície: 07.11.2016

Dátum vybavenia petície: 20.12.2016

Spôsob vybavenia:

 1. bod petície – nevyhodnotený
 2. bod petície – nevyhodnotený
 3. bod petície – postúpený na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 4. bod petície – nevyhodnotený
 5. bod petície – nevyhodnotený
 6. bod petície – nevyhodnotený
 7. bod petície – postúpený na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky