Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci (Program rozvoja vidieka SR 2014-2020)

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci (Program rozvoja vidieka SR 2014-2020)

09-03-2015

​​​​aktualizované 22.12.2023

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. SA.60301
SA.47831 (2017/XA) pôvodné číslo  SA.42265 (2015/XA)
Schéma štátnej pomoci na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa podľa opatrenia 15 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 2 Trvanie: 1.1.2021 - 31.12.2023
(dodatok č.1 účinný od 5. 4. 2017)
(dodatok č. 2 účinný od 1.1.2021)
2. SA.60302
SA.47704 (2017/XA)

pôvodné číslo SA.42264 (2015/XA)
 
Schéma štátnej pomoci na znevýhodnenia v súvislosti s lesnými oblasťami sústavy Natura 2000 (podľa podopatrenia 12.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) v znení Dodatku č. 2 Trvanie: 1.1.2021 - 31.12.2023
(dodatok č.1 účinný od 20. 3. 2017)
(dodatok č. 2 účinný od 1.1.2021)
3. DM-4/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení DODATKU č.2

Trvanie: 20.02.2018 - 31.12.2025
(dodatok č. 1 účinný od 17.12.2020)

(dodatok č. 2 účinný od 29.06.2022)

4. DM - 18/2020 Schéma minimálnej pomoci na podporu prípravy a vykonávania činností spolupráce miestnych akčných skupín v znení dodatku č. 1
(podopatrenie 19.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 17.12.2020 - 30.06.2024
5. DM - 10/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji v znení dodatku č. 2
(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022)
Trvanie: 30.04.2021 - 30.06.2024
6. SA.101554 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov v znení dodatku č.1 (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) Trvanie: 13.05.2021 - 31.12.2025
7. DM – 11/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi
(podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 04.05.2021 - 31.12.2023
8. SA.103303
SA.63104 (2021/XA)
Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov v znení Dodatku č. 1
(podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 01.06.2021 - 31.12.2025 (dodatok č. 1 účinný od 24.06.2022)
9. DM-13/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností v znení dodatku č. 1
(podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 17.05.2021 - 30.06.2024
10. DM-15/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií v znení dodatku č. 1 
(podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 17.05.2021 - 30.06.2024
11. DM-14/2021 Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v znení dodatku č. 1
(podopatrenie 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 17.05.2021 - 30.06.2024
12. SA.109079 Schéma štátnej pomoci na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
(podopatrenie 8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022)
Trvanie: 10.08.2023 - 31.12.2025
13. SA.105003
SA.63569(2021/XA)
Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami v znení dodatku č. 1
(podopatrenie 8.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 01.07.2021 - 31.12.2025
(dodatok č. 1 účinný od 09.12.2022)
14. DM – 7/2022  Schéma minimálnej pomoci na podporu zriadenia a prevádzky operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva
(podopatrenie 16.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022)
Trvanie:20. 05. 2022 – 30. 06. 2024
15. SA.103302 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
(podopatrenie 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022)
Trvanie:27. 06. 2022 – 31. 12. 2025
16. DM–10/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh v znení dodatku č. 1.
(podopatrenie 8.6 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022)
Trvanie: 29. 06. 2022 – 30. 06. 2024 (dodatok č. 1 účinný od 29.09.2023)
17. SA.108751 Schéma štátnej pomoci na podporu lesnícko-environmentálnych a klimatických služieb a ochrany lesov podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 Trvanie: 29. 06. 2023 – 31. 12. 2029
18. SA.108752  Schéma štátnej pomoci týkajúca sa osobitných znevýhodnení jednotlivých oblastí vyplývajúcich z určitých povinných požiadaviek podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 - 2027 Trvanie: 29. 06. 2023 – 31. 12. 2029
19. SA.108592 Schéma štátnej pomoci na zriadenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín zriadeného agrolesníckeho systému podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027 Trvanie: 29. 06. 2023 – 31. 12. 2029
20. SA.108591  Schéma štátnej pomoci na zriadenie líniových vegetačných prvkov na poľnohospodárskej ploche a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín v rámci zriadeného líniového vegetačného prvku podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027 Trvanie: 29. 06. 2023 – 31. 12. 2029
21. SA.108586 Schéma štátnej pomoci na zalesňovanie ornej pôdy a na ochranu, regeneráciu a obnovu drevín v rámci zalesňovanej pôdy podľa Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 – 2027 Trvanie: 29. 06. 2023 – 31. 12. 2029
  • Archív schém štátnej a minimálnej pomoci (PRV 2014-2020)
Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. SA.50038,
dodatok č.1: SA.47304,
pôvodné číslo: SA.42876
Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/ uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov v znení dodatku č.2
(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 06.07.2015 - 31.12.2020 (dodatok č.1 účinný od 15. 12. 2016, dodatok č.2 účinný od 9.1.2018)
2. DM–4/2015 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji v znení dodatku č.1
(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 21.08.2015 – 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 22. 11. 2016)
3. DM - 14/2019 Schéma minimálnej pomoci na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi (podopatrenie 16.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) Trvanie: 8.11.2019 - 31.12.2020
4. SA.47442 (2017/XA) pôvodné číslo SA.43041 (2015/XA) Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
(podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 25.09.2015 – 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 10.02.2017)
5. DM 2/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností v znení Dodatku č. 1 (podopatrenie 1.1. PRV 2014 – 2020)(podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) Trvanie: 22.07.2019 – 31.12.2020
6. DM-9/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií (podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) Trvanie: 26.4.2018 – 31.12.2020
7. DM - 3/2019 Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (podopatrenie 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) Trvanie: 31.01.2019 - 31.12.2020
8. SA.47307 (2017/XA)
pôvodné číslo
SA.41971 (2015/XA)
Schéma štátnej pomoci na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami v znení dodatku č.1
(podopatrenie 8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 05.06.2015 - 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 25. 1. 2017)
9.

SA.47308 (2017/XA)

dodatok č. 2:SA.55406(2019/XA)
pôvodné číslo
SA.42026 (2015/XA)

Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami v znení Dodatku č. 2
(podopatrenie 8.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 10.06.2015 - 31.12.2020.
(dodatok č.2 účinný od 11. 10. 2019)
10. SA.47306 (2017/XA)
pôvodné číslo
SA.41947 (2015/XA)
Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde v znení dodatku č.1
(podopatrenie 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 05.06.2015 - 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 25. 1. 2017)
11. SA.50039,
dodatok č.1: SA.47305,
pôvodné číslo: SA.42551
Schéma štátnej pomoci na podporu investícii do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v znení dodatku č.2
(podopatrenie 6.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 06.07.2015 - 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 15. 12. 2016, dodatok č.2 účinný od 9.1.2018)
12. DM–2/2015 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v Bratislavskom kraji v znení dodatku č.1
(podopatrenie 6.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)
Trvanie: 16.07.2015 – 31.12.2020
(dodatok č.1 účinný od 2. 11. 2016)
13. DM–6/2015 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov (podopatrenie 16.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) Trvanie: 08.10.2015 – 31.12.2020
14. DM 17/2017 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh v znení Dodatku č.1 (podopatrenie 8.6 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) Trvanie: 20. 11. 2017 – 31. 12. 2020
(dodatok č. 1 účinný od 15.03.2019)
15. DM-5/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v znení Dodatku č. 1 (podopatrenie 2.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) Trvanie: 6.3.2018 – 31.12.2020
16. DM - 13/2020 Schéma minimálnej pomoci na podporu zriadenia a prevádzky operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva (podopatrenie 16.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020) Trvanie: 30.09.2020 - 31.12.2021
17. SA.63543(2021/XA) Schéma štátnej pomoci na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
(podopatrenie 8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)
Trvanie: 01.07.2021 - 31.12.2025

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood