Facebook Statistics

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci od roku 2015 (Program 0900208 „Štátna pomoc“ kapitoly MPRV SR)

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci od roku 2015 (Program 0900208 „Štátna pomoc“ kapitoly MPRV SR)

17-10-2014

​​​​aktualizované 22.12.2021

Tabuľka bude postupne doplňovaná tak, ako budú schémy schvaľované v súlade s výnosom o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. SA.55617(2019/XA) Schéma štátnej pomoci na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení  v znení dodatku č. 2 Trvanie: 06.02.2015 – 30.06.2021
(dodatok č. 2 účinný od 11.11.2019)
2. DM – 3/2014 Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3 Trvanie: 28.01.2015 – 30.06.2021
(dodatok č. 3 účinný od 29.06.2017)
3. SA.63530(2021/XA) Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č.2 Trvanie: 29.06.2021 – 30.06.2023
(dodatok č. 2 účinný od 29.06.2021)
4. SA.63079(2021/XA) Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení dodatku č.2 Trvanie: 28.05.2021 – 30.06.2023
(dodatok č. 2 účinný od 28.05.2021)
5. SA.63657(2021/XA) Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č.3 Trvanie: 06.07.2021 – 30.06.2023
(dodatok č. 3 účinný od 06.07.2021)
6. SA.100509 Schéma štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 3

Trvanie: 07.10.2021 – 30.06.2024

(dodatok č. 3 účinný od 07.10.2021)

7. DM-15/2014 Schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v znení Dodatku č. 2 (sektorová schéma) Trvanie: 21.12.2020 - 30.06.2028
(dodatok č. 1 účinný od 09.11.2016)
(dodatok č. 2 účinný od 21.12.2020)
8. SA.62978 Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 2 Trvanie: 23.04.2021 - 30.06.2024
(dodatok č. 2 účinný od 23.04.2021)
9. SA.54289(2019/XA)
SA.60698 (2020/N)
Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe Trvanie: 20.05.2019 – 31.12.2023 (pre MSP)
15.02.2021 – 31.12.2026(pre všetky podniky)
10. SA.63100 (2021/XA) Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 3 Trvanie:01.06.2021 - 30.06.2023 (dodatok č. 3 účinný od 01.06.2021)
11. SA.63660(2021/XA) Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 1 Trvanie: 06.07.2021 – 30.06.2023(dodatok č. 1 účinný od 06.07.2021)
12. SA.64083(2021/XA) Schéma štátnej pomoci na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie Trvanie: 02.08.2021 - 30.06.2023
13. DM – 25/2021 Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave Trvanie:16.9.2021 - 30.6.2024 
14.   Schéma minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry Trvanie:

 

Tabuľka obsahuje štátnu pomoc poskytovanú prostredníctvom rezortných organizácií MPRV SR na základe transferu finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MPRV SR

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. SA.46932(2016/XA) Schéma štátnej pomoci na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva a na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva v znení dodatku č.1 Trvanie: 13.03.2015 – 30.06.2021
(dodatok č. 1 účinný od 21.12.2016)
2. SA.100260 Schéma štátnej pomoci na prevenciu, kontrolu a eradikáciu ochorení zvierat v znení Dodatku č. 3 Trvanie: 25.10.2021 – 30.06.2023
(dodatok č. 3 účinný od 25.10.2021)
3. DM - 3/2015 Schéma minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení dodatku č.1 Trvanie: 03.07.2015 – 30.06.2021
(dodatok č. 1 účinný od 02.11.2016)
4. SA.59031 (2020/N) Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č. 3 Trvanie: 20.12.2021 - 31.12.2022
(dodatok č. 3 účinný od 20.12.2021)
5. DM – 12/2017 Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v znení Dodatku č. 2 Trvanie: 27.04.2021 – 30.06.2024
(dodatok č. 1 účinný od 31.03.2020)
(dodatok č. 2 účinný od 27.04.2021)

 


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood