Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rozpočtové organizácie

Plemenárska inšpekcia SR
Termín verejného odpočtu: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR  a prijatých opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa verejný odpočet PI SR v roku 2020 uskutoční  elektronickou formou nasledovne:

Termín konania:  29. mája 2020 (piatok) 

Miesto konania:  dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke                                  https://www.mpsr.sk/index.php?navID=34&year=2019

Časový harmonogram odpočtu:

            Začiatok                                           00,00 h 

           Predpokladané ukončenie                    24,00 h

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu:  [email protected]

Pôdohospodárska platobná agentúra
Termín verejného odpočtu: 

Verejný odpočet sa bude konať dňa 29.mája 2019 od 10.00 - 13.00 hod.

Miesto konania: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava. 

Program a spôsob verejného odpočtu

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR a prijatých opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR sa verejný odpočet uskutoční elektronickou formou nasledovne:

  • Výročná správa PPA za rok 2019 a hodnotenie zo strany ústredného orgánu - MPRV SR (súčasť správy) - zverejnené na webovom sídle MPRV SR a PPA.
  • Prezentácia hlavných bodov výročnej správy generálnym riaditeľom organizácie alebo ním povereným zástupcom (samostatný dokument) – zverejnené na webovom sídle PPA.
  • Otázky novinárov a verejnosti, na ktoré budú odpovedať zástupcovia PPA a MPRV SR nasledovne: Otázky k Výročnej správe PPA za rok 2019 je možné zasielať v čase trvania verejného odpočtu od 10.00 do 13.00 hod. na adresu: [email protected], do predmetu je potrebné uviesť „otázky k VS PPA za rok 2019“.

(Otázky budú zodpovedané v tomto časom úseku v závislosti od ich charakteru. Na nezodpovedané otázky budú zaslané odpovede PPA do 8 dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Termín verejného odpočtu: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR  a prijatých opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa verejný odpočet ŠVPS SR v roku 2020 uskutoční  elektronickou formou nasledovne:

Termín konania:  29. mája 2020 (piatok) 

Miesto konania:  dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke                   https://www.mpsr.sk/index.php?navID=34&year=2019

           Časový harmonogram odpočtu:

           Začiatok                                            00,00 h 

           Predpokladané ukončenie                    24,00 h

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu:  [email protected]

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Termín verejného odpočtu: 

Organizačné zabezpečenie verejného odpočtu  - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky za rok 2019

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenou vládou SR  a prijatých opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa verejný odpočet ÚKSÚP Bratislava v roku 2020 uskutoční  elektronickou formou nasledovne:

Termín konania:  26. mája 2020 (utorok) 

Miesto konania:  dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke www. uksup.sk

Časový harmonogram odpočtu:

Začiatok                                           00,00 h

Predpokladané ukončenie            24,00 h

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu:  [email protected]

Správa o činnosti
Stanovisko k výročnej správe


Príspevkové organizácie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Termín verejného odpočtu: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR  a prijatých opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa verejný odpočet IVVL v roku 2020 uskutoční  elektronickou formou nasledovne:

Termín konania:  29. mája 2020 (piatok) 

Miesto konania:  dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke

                                   https://www.mpsr.sk/index.php?navID=34&year=2019

Časový harmonogram odpočtu:

            Začiatok                                            00,00 h 

           Predpokladané ukončenie                    24,00 h

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu:  [email protected]

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Termín verejného odpočtu: 

Termín verejného odpočtu Agentúry pre rozvoja vidieka: 25. máj 2020 (pondelok) v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Popis k verejnému odpočtu ARVI: Verejný odpočet sa bude konať elektronickou formou.

Verejný odpočet bude prebiehať zverejnením dokumentov na webovom sídle MPRV SR (Úrad MPRV SR/Dokumenty/Verejné odpočty) a organizácie ARVI http://www.arvi.sk:

Pozvánka
Správa o činnosti Agentúry pre rozvoj vidieka za rok 2019
Stanovisko MPRV SR k verejnému odpočtu 2019
Verejný odpočet 2019
Výročná správa NSRV SR za rok 2019

Prípadné otázky novinárov a verejnosti k výročnej správe bude  možné zasielať v čase trvania verejného odpočtu na adresu [email protected]. Do predmetu správy je potrebné uviesť „Otázky k VS ARVI za rok 2019". Odpovedať na tieto otázky bude v čase trvania verejného odpočtu príslušná organizácia.

(Verejný odpočet je limitovaný časový harmonogramom, ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií, MPRV SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR a v súlade s prijatými opatreniami v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v roku 2020 uskutoční verejný odpočet elektronickou formou nasledovne:

Termín konania:              29. máj 2020 (piatok)

Miesto konania:              Na webovej stránke Múzea vo Svätom Antone: www.msa.sk

Kontaktný email:            [email protected]

Časový harmonogram odpočtu:

  • Začiatok verejného odpočtu: 900 hod.
  • Predpokladané ukončenie verejného odpočtu: 1000 hod.
Národné lesnícke centrum
Termín verejného odpočtu: 

Termín verejného odpočtu NLC: 29. máj 2020 (piatok) v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Popis k verejnému odpočtu NLC: Verejný odpočet sa bude konať elektronickou formou. Na internetovej stránke https://web.nlcsk.org/ bude zverejnené prezentácia k Výročnej správe Národného lesníckeho centra (NLC) za rok 2019. Otázky k výročnej správe bude možné zasielať v čase trvania verejného odpočtu na adresu [email protected]. Do predmetu správy je potrebné uviesť „Otázky k VS NLC za rok 2019". Otázky budú zodpovedané v čase trvania verejného odpočtu.

(Verejný odpočet je limitovaný časovým harmonogramom, preto ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky, ministerstvo zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Termín verejného odpočtu: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR a v súlade s prijatými opatreniami v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v roku 2020 uskutoční verejný odpočet elektronickou formou nasledovne:

Termín konania:              29. máj 2020 (piatok)

Miesto konania:              Na webovej stránke NPPC www.nppc.sk 

Kontaktný email:            [email protected]

Časový harmonogram odpočtu:

Začiatok verejného odpočtu: 10:00 hod.

Predpokladané ukončenie verejného odpočtu: 11:00 hod.

Štátne lesy Tatranského národného parku
Termín verejného odpočtu: 

Termín verejného odpočtu ŠL TANAP: 29. máj 2020 (piatok) v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Popis k verejnému odpočtu ŠL TANAP: Verejný odpočet sa bude konať elektronickou formou. Na internetovej stránke http://www.lesytanap.sk/sk/ bude zverejnené prezentácia k Výročnej správe Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAPu) za rok 2019. Otázky k výročnej správe bude možné zasielať v čase trvania verejného odpočtu na adresu [email protected]. Do predmetu správy je potrebné uviesť „Otázky k VS ŠL TANAP za rok 2019". Otázky budú zodpovedané v čase trvania verejného odpočtu.

(Verejný odpočet je limitovaný časovým harmonogramom, preto ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky, ministerstvo zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Termín verejného odpočtu: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR  a prijatých opatrení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa verejný odpočet ŠVPÚ v roku 2020 uskutoční  elektronickou formou nasledovne:

Termín konania:  29. mája 2020 (piatok) 

Miesto konania:  dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke

                                   https://www.mpsr.sk/index.php?navID=34&year=2019

 Časový harmonogram odpočtu:

            Začiatok                                            00,00 h 

           Predpokladané ukončenie                    24,00 h

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu:  [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood