Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 4.1: Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia

31-03-2011

Cieľom tohto opatrenia je z lepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom realizácie stratégie podporovaného územia prostredníctvom projektov jednotlivých žiadateľov pri uplatnení metódy a princípov. Projekty v rámci tohto opatrenia sú realizované prostredníctvom opatrení osi 3 PRV SR 2007 - 2013. Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrení osi 3 a príslušnými právnymi predpismi EÚ.

Žiadateľ: predkladatelia projektov v rámci integrovanej stratégie rozvoja územia sú v súlade s definovanými prijímateľmi podpory v rámci jednotlivých opatrení osi 3 Programu rozvoja vidieka SR.

Cieľ
Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom realizácie stratégie podporovaného územia prostredníctvom projektov jednotlivých žiadateľov pri uplatnení metódy a princípov Leader.

Os zahrnutá do osi Leader
Projekty v rámci tohto opatrenia budú realizované prostredníctvom opatrení osi 3 Programu rozvoja vidieka SR

Rozsah činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrení osi 3 a príslušnými právnymi predpismi EÚ.
Miestna akčná skupina (MAS) si vo svojej stratégií stanoví zdroj financovania jednotlivých aktivít z osi 3 Programu rozvoja vidieka SR a zo štrukturálnych fondov a iných finančných zdrojov. O aktivity osi 3, ktoré nie sú predmetom schválenej stratégie MAS, sa môžu oprávnení žiadatelia uchádzať podľa príslušnosti aktivity priamo z osi 3 Programu rozvoja vidieka SR alebo zo štrukturálnych fondov alebo z iných finančných zdrojov.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia a ktorá musí mať právnu formu: občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Konečný prijímateľ:
Koneční prijímatelia realizácie projektov v rámci integrovanej stratégie rozvoja územia (konečný prijímateľ – predkladateľ projektu) budú v súlade s definovanými prijímateľmi podpory v rámci jednotlivých opatrení osi 3 Programu rozvoja vidieka SR a budú špecifikovaní v stratégií MAS.

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Oblasť podpory: celé územie SR, avšak obce nespadajúce do oblasti cieľa Konvergencia len v prípade, že sú homogénnou súčasťou MAS, ktorá je registrovaná v oblastiach cieľa Konvergencia.

Výška podpory
Pomer podpory z jednotlivých verejných zdrojov v prípade opatrení osi 3 realizovaných cez Leader predstavuje v oblastiach cieľa Konvergencia 80 % EÚ a 20 % SR (v ostatných regiónoch 55 % EÚ a 45 % SR).

Výška podpory z verejných zdrojov pre jednotlivé projekty
Pre výšku podpory z celkových oprávnených nákladov konkrétnych projektov v rámci osi 3 platia podmienky jednotlivých opatrení osi 3.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood