Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.5: Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia

30-03-2011

V rámci tohto opatrenia sa podporuje vyškolenie vedúcich pracovníkov a zamestnancov v danom území o spôsobe vypracovania stratégie, aj vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a stratégie rozvoja územia, vrátane štúdií, analýz a podkladov o dotknutej oblasti. V rámci opatrenia je možné žiadať podporu na činnosti zamerané na propagáciu, informovanie o danom území a stratégií s cieľom zabezpečiť efektívne vypracovanie stratégie.

Žiadateľ: Partnerstvo verejného a súkromného sektora zastúpené občianskym združením.

Cieľ
Zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky vidieckeho obyvateľstva, a tak zabezpečiť jeho stabilizáciu vo vidieckych oblastiach.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

  • vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia;
  • posilnenie kapacít pre prípravu integrovaných stratégií;
  • zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach podpory z prístupu Leader, o danom území a potenciáli jeho rozvoja.

Rozsah a činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, napr.:
1. príprava programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí;
2. vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia v súlade so záväznou osnovou integrovanej stratégie rozvoja územia prístupu Leader (aktivizácia občanov, mapovanie
územia, získavanie údajov, štúdie, podklady, analýzy, návrhová a implementačná časť);
3. opatrenia na poskytovanie informácií o území a o integrovanej stratégií rozvoja územia (tlač a distribúcia stratégií, informačné letáky o danom území, ktoré žiada o podporu z fondu EPFRV);
4. vzdelávanie zamestnancov verejno–súkromných partnerstiev, ktorí sa podieľajú na príprave integrovanej stratégie rozvoja územia;
5. propagačné podujatia a vzdelávanie vedúcich pracovníkov verejno–súkromných partnerstiev súvisiace s prípravou na prístup Leader.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Partnerstvo verejného a súkromného sektora zastúpené občianskym združením v zmysle
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (nie MAS
schválené RO).

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie
Typ investície: nezisková

Výška pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
- 100 % (75 % EÚ a 25 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia.
- 100 % (50 % EÚ a 50 % SR) pre ostatné oblasti.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood