Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 3.2: Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť A resp. časť B

30-03-2011

Opatrenie sa zameriava na podporu nepoľnohospodárskych aktivít, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti predovšetkým prostredníctvom rozširovania zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva; tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest a zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu.

Žiadateľ: Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, právnické osoby pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

Cieľ
Podporiť rozvoj nízkokapacitného ubytovania na vidieku a marketing služieb cestovného ruchu. Dôležitou oblasťou pri využívaní objektov v rámci cestovného ruchu je ich náležitá
propagácia a vytvorenie internetových rezervačných systémov, ktoré zabezpečia ich lepšiu
využiteľnosť, zvýšenie návštevníkov danej oblasti, a tým vytvorenie dodatočných príjmov a stabilizáciu obyvateľstva vo vidieckom priestore.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

  • rozširovania zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva;
  • tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest;
  • zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu.

Rozsah a činnosti:
Časť A

  • rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
  • prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení;
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).

Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.

Časť B

  • marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) pre časť A
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu. V prípade žiadateľov
podnikajúcich v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov
z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30%.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) pre časť B
Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

Druh podpory pre časť A
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: podielové financovanie
Typ investície: zisková

Druh podpory pre časť B
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie
Typ investície: nezisková

Výška podpory pre časť A
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
50 % (37,5 % EÚ, 12,5 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 %
predstavujú vlastné zdroje;
30 % (15 % z EÚ, 15 % SR) v ostatných oblastiach, pričom minimálne 70 % predstavujú vlastné zdroje. Z celkového objemu plánovaných finančných prostriedkov na toto opatrenie je pre časť A. vyčlenených 95 %.

Výška podpory pre časť B
Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
100 % (75 % EÚ, 25 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia.
100 % (50 % EÚ, 50 % SR) v ostatných oblastiach
Z celkového objemu plánovaných finančných prostriedkov na toto opatrenie je pre časť B. vyčlenených 5 %.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood