Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 1.7: Využívanie poradenských služieb

17-03-2011

Ceľom podpory v rámci tohto opatrenia je pomôcť subjektom poľnohospodárstva a lesníctva niesť výdavky vyplývajúce z využívania poradenských služieb v príslušných oblastiach hospodárenia. Poskytnuté poradenstvo môže zahŕňať evidenciu pohybu materiálu týkajúcu sa osív vrátane ich ošetrenia, aplikácie umelých hnojív, výnosov, skladovania plodín a pozberovej úpravy atď.

Žiadateľ: Podnikateľ pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve.

Cieľ
Umožniť poľnohospodárskym a lesným podnikom zlepšiť riadenie svojich podnikov v environmentálnom zmysle slova.

Rozsah a činnosti
Účelom podpory v rámci tohto opatrenia je pomôcť subjektom poľnohospodárstva a lesníctva niesť výdavky vyplývajúce z využívania poradenských služieb v príslušných oblastiach hospodárenia.
Predmetom poľnohospodárskeho poradenstva nie je zavádzanie nových noriem, ale podobne ako v prípade auditu individuálne posúdenie správnosti hospodárenia podniku v tomto prípade však predovšetkým z hľadiska zákonných požiadaviek na riadenie, správnych poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok.
Vo všeobecnosti je účelom tohto opatrenia umožniť evidenciu a zaznamenávanie pohybu materiálov a procesov na úrovni podniku, ktoré sa týkajú zákonných požiadaviek uvedených v prílohe III a IV nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003. Nejde pritom o nástroj kontroly, ale o zvýšenie povedomia poľnohospodára v oblasti zlepšenia hospodárenia podniku z hľadiska týchto noriem.
Poskytnuté poradenstvo môže napríklad zahŕňať evidenciu pohybu materiálu týkajúcu sa osív vrátane ich ošetrenia, aplikácie umelých hnojív (množstvá a čas), výnosov, skladovania plodín a pozberovej úpravy, predanej produkcie, rotácie plodín, prípravkov na ochranu rastlín, krmív, liečenia, veterinárneho ošetrenia, ustajňovacích a manipulačných zariadení pre zvieratá alebo uskladňovanie hnoja.
Podobne ako pri audite firiem sa zavedie správna prax a evidencia overená externými
odborníkmi.

Opis poľnohospodárskeho/lesného poradenského systému vrátane postupu pri výbere subjektov zodpovedných za poskytnutie týchto služieb poľnohospodárom/lesníkom
Poradenským subjektom môžu byť súkromné fyzické a právnické osoby, neziskový sektor, orgány verejnej správy a komory vzniknuté na základe osobitného zákona, ktoré musia spĺňať nasledovné kritériá:

  • dostatočne kvalifikovaný personál poradcov – certifikácia poradcov;
  • administratívne a technické vybavenie;
  • skúsenosti z poskytovania poradenstva v predmetných oblastiach.

Certifikáciu bude vykonávať Agroinštitút Nitra z poverenia MP SR.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Fyzické a právnické osoby pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom
hospodárstve.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: podielové financovanie (platba systémom refundácie)
Typ investície: nezisková

Intenzita pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
80 % (60 % EÚ a 20 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, maximálne však 1 500 EUR,
pričom minimálne 20 % predstavujú vlastné zdroje..
80 % (40 % EÚ a 40 % SR) pre Ostatné oblasti, maximálne však 1 500 EUR, pričom
minimálne 20 % predstavujú vlastné zdroje.
Poradenskú službu bude môcť konečný prijímateľ využiť maximálne raz za dva roky.
 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood