Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 1.6: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

17-03-2011

PRIORITA: PREHLBOVANIE VEDOMOSTÍ A ZVYŠOVANIE ODBORNÉHO PREHĽADU V OBLASTI AGROPOTRAVINÁRSTVA A LESNÍCTVA

V rámci tohoto opatrenia sú podporované vzdelávacie projekty zamerané na získavanie vedomostí o jednotlivých opatreniach Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ako aj získavanie zručností pre zavádzanie nových metód v podnikoch, zabezpečovnie kvality hospodárenia.

Žiadateľ: prvovýrobcovia a spracovatelia produktov.

Cieľ
Rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít a šíriť poznatky pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • vytvárania predpokladov pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu a pridanej hodnoty v rámci relevantných opatrení programu;
 • poskytovania potrebných vedomostí a zručností pre:
  – zavádzanie inovácií, nových metód a nástrojov práce v poľnohospodárskych,
  potravinárskych a lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich efektívnosti,
  – zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií súvisiacich s poľnohospodárskou, lesníckou a prvospracovateľskou činnosťou,
  – zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hospodárenia, výroby a bezpečnosti potravín,
  – udržanie existujúcich a tvorbu nových pracovných miest,
  – zlepšenie ochrany životného prostredia,
  – dodržiavanie bezpečnosti práce.

Rozsah a činnosti (vrátane foriem vzdelávacích aktivít)
Podpora je cielená na vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie a inovácie vedomostí a zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach EPFRV a cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia:
1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.
Vzdelávacie aktivity (napr. semináre, kurzy, školenia) tematicky zamerané na:

 • technické, ekonomické a manažérske vedomosti súvisiace s rozvojom a konkurencieschopnosťou podniku v rezorte (aktualizácia zákonov, manažérske správanie, motivačné stratégie, komunikačné techniky, firemná kultúra);
 • nové technológie z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva;
 • poznatky z oblasti zvyšovania kvality hospodárenia výroby, výrobkov a bezpečnosti potravín;
 • prenos a využívanie poznatkov a výsledkov výskumu do pôdohospodárskej praxe (napr. technologické inovácie výrobných systémov, rozvoj biotechnológií);
 • trvalo udržateľný manažment prírodných zdrojov;
 • poznatky z dodržiavania Krížového plnenia (Cross Compliance);
 • využívanie výrobných postupov kompatibilných s obhospodarovaním a udržiavaním prírodnej krajiny a environmentu.

2. nasledovné formy informačných aktivít s aktuálnym obsahom a prínosom pre prax podľa platnej legislatívy SR:

 • tvorba nových vzdelávacích programov;
 • tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
 • krátkodobé kurzy, školenia a tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;
 • konferencie a semináre;
 • televízne a rozhlasové kampane (ako sú napr. propagačné a informačné kampane na podporu kvality a bezpečnosti potravín, mediálne aktivity, besedy, talk shows);
 • výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
 • putovné aktivity k cieľovým skupinám;
 • ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, informačný
  – a poradenský servis zameraný na celoživotné vzdelávanie.

Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ)
Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania a v predmete svojej činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory – pôsobiace minimálne 12 mesiacov pred podaním ŽoNFP).

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci
Subjekty – prvovýrobcovia a spracovatelia produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie (platby systémom predfinancovania a/alebo refundácie, pozri Prílohu č. 7 Opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a systémy financovania)
Typ investície: nezisková

Intenzita pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
100 % (75 % EÚ a 25 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia;
100 % (50 % EÚ a 50 % SR) pre Ostatné oblasti.
    – Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 70 000 EUR.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood