Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 1.5: Odbytové organizácie výrobcov

17-03-2011

Zámerom opatrenia je podporovanie vzniku odbytových organizácií výrobcov, prispôsobovania výroby požiadavkám trhu, uvádzania tovarov na trh, zvyšovania pridanej hodnoty spoločnej produkcie.

Žiadateľ: Odbytové organizácie výrobcov.

Cieľ
Podporiť vznik, formovanie a uľahčenie administratívnych operácií odbytovým organizáciám
výrobcov.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

  • prispôsobovania výroby a množstva výrobkov členov organizácie požiadavkám trhu;
  • spoločného uvádzania tovarov na trh vrátane prípravy na predaj, centralizácie predaja a zásobovania hromadných odberateľov;
  • zvyšovania pridanej hodnoty spoločnej produkcie a jej lepšieho zhodnocovania;
  • stanovenia spoločných pravidiel pre výrobné informácie najmä so zreteľom na zber úrody/produkciu a dostupnosť.

Rozsah a činnosť
Podporované budú aktivity pre založenie a činnosti odbytových organizácií výrobcov (ďalej len „OOV“), ktorých členovia budú fyzické a/alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárstve na území Slovenska a vyrábajúce nasledovné živočíšne alebo rastlinné komodity: mlieko, zemiaky, jatočný hovädzí dobytok, obilniny, jatočné ošípané, olejniny a strukoviny, hydina a vajcia, chmeľ, ovce, muštové hrozno, kozy, liečivé, aromatické a koreninové rastliny, včelie produkty, drobné ovocie.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Odbytové organizácie výrobcov uznané príslušnou inštitúciou od začiatku do konca
programového obdobia (od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013).

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: paušálna platba
Typ investície: nezisková

Intenzita pomoci
Maximálna výška podpory:
100 % (75 % EÚ a 25 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia;
100 % (50 % EÚ a 50 % SR) pre Ostatné oblasti.
Výška paušálnej platby
Podpora sa poskytne v ročných splátkach počas prvých piatich rokov odo dňa uznania odbytovej organizácie výrobcov. Vypočíta sa na základe hodnoty ročnej predanej produkcie komodity, na ktorú bola OOV uznaná (vlastnej min. 80 % a cudzej max. 20 %) a nepresiahne:
1. v prvom roku 5 %, v druhom roku 5 %, v treťom roku 4 %, vo štvrtom roku 3 % a v piatom roku 2 % z hodnoty predanej produkcie do 1 000 000 EUR a
2. v prvom roku 2,5 %, v druhom roku 2,5 %, v treťom roku 2,0 %, vo štvrtom roku 1,5 % a v piatom roku 1,5 % z hodnoty predanej produkcie presahujúcej 1 000 000 EUR.
V žiadnom prípade však podpora nesmie presiahnuť:
100 000 EUR v prvom roku;
100 000 EUR v druhom roku;
80 000 EUR v treťom roku;
60 000 EUR v štvrtom roku;
50 000 EUR v piatom roku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood