Facebook Statistics
Značka Kvality

Opatrenie 1.3: Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

17-03-2011

Opatrenie je zamerané na vypracovanie projektov pozemkových úprav, na zabezpečovanie prístupu k pozemkom, prvkov ekologickej stability v krajine. V rámci opatrenia je podporované vypracovanie zásad pre umiestnenie nových pozemkov, vytýčenie a označenie hraníc nových pozemkov v teréne.

Žiadateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, odbor pozemkových úprav.

Cieľ
Vypracovať a vykonať projekty pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie územia a postupne realizovať v projektoch pozemkových úprav plánované spoločné zariadenia a opatrenia.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • zabezpečovania prístupu k pozemkom rekonštrukciou a budovaním účelových komunikácií;
 • ekologickej stabilizácie a ochrany krajiny realizovaním vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a rekultivačných opatrení;
 • usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom (sceľovanie a arondácia pozemkov a pozemkového vlastníctva).

Rozsah a činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ.
Napr.:

 • spracovanie operátu obvodu projektu pozemkových úprav;
 • spracovanie návrhu registra pôvodného stavu so stanovením hodnoty pozemkov a porastov na nich;
 • spracovanie návrhu miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav;
 • spracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav;
 • návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov;
 • spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení;
 • spracovanie návrhu rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu;
 • vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne;
 • spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy operátu katastra nehnuteľností novým mapovaním (spracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav zahŕňa vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav, aktualizáciu registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu);
 • realizácia v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení.

Konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený žiadateľ)
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, odbor pozemkových úprav.

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci
Priamy – obvodné pozemkové úrady zodpovedné za pozemkové úpravy.
Nepriamy – vlastníci a nájomcovia pôdy.

Druh podpory
Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
Spôsob financovania: plné financovanie (platba systémom zálohových platieb)

Intenzita pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
100 % (75 % EÚ a 25 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia;
100 % (50 % EÚ a 50 % SR) pre Ostatné oblasti.
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 10 000 EUR a max. 1,5 mil. EUR.
Ak žiadateľ realizuje projekt na zmiešanom území (v oblasti cieľa Konvergencie aj v Ostatných oblastiach) podáva dva projekty – zvlášť na cieľ Konvergencie a zvlášť na Ostatné oblasti.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood