Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia potravinárstva

Oznámenie o aktualizácii schém minimálnej pomoci a informácia pre príjemcov minimálnej pomoci


Oznamy k opatreniam osi 1, 2, 3 a 4Predpisy spoločenstva

Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006

11-01-2008
o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

Nariadenie Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004,

11-01-2008
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 70/ 2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

Realizovaná štátna a minimálna pomoc v roku 2007Rozpočet a financovanieHarmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood