Medzirezortné pripomienkové konanie

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sú uverejňované na Právnom a informačnom portáli Slov-lex