Facebook Statistics

Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie Múzeum vo Svätom Antone

17-01-2019

Názov a sídlo organizácie:
Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa poľnohospodárskeho, lesníckeho alebo ekonomického zamerania

Riadiaca prax: minimálne 3 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: všeobecná znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákonníka práce; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti, základné znalosti legislatívy Európskej únie v danej oblasti; riadiace a organizačné schopnosti

Iné kritériá a požiadavky: morálna bezúhonnosť

Vítané sú: znalosť anglického jazyka; rôzne certifikáty a osvedčenia  o odbornej spôsobilosti

Zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška resp. žiadosť do výberového konania
Štruktúrovaný profesijný životopis s vyznačením pozície a preukázaním riadiacej praxe a uvedením kontaktných údajov
Overená fotokópia dokladu o vzdelaní
Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov a dokumentov
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do VK:
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 31.01.2019 (rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke) na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

s označením na obálke  NEOTVÁRAŤ „VK - riaditeľ Múzeum vo Svätom Antone“

Úspešný uchádzač podľa poradia na účely preukázania bezúhonnosti poskytne zamestnávateľovi  pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu údaje v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood