Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

26-03-2018

Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu 1 člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 26. marca 2018.

Výberového konania na funkciu člena dozornej rady Hydromeliorácie, š. p. sa z dvoch prihlásených a pozvaných uchádzačov zúčastnil jeden uchádzač. Na základe posúdenia podkladov a uskutočneného osobného pohovoru s uchádzačom, výberová komisia overila jeho odborné znalosti,  manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sa na danú funkciu vyžadujú. Podľa hodnotenia výberovej komisie Ing. Štefan Ryba, PhD. dosiahol za ústnu časť výberového konania spolu 125 bodov a umiestnil sa na 1. mieste v poradí.

Výberová komisia navrhla podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Štefana Rybu, PhD. do funkcie člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik.