Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

16-03-2017

Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, š. p., ktoré sa konalo 15. marca 2017.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, š.p. sa prihlásil a zúčastnil jeden uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou odborného testu, prezentáciou stratégie rozvoja štátneho podniku a formou osobného pohovoru s uchádzačom, overila odborné znalosti,  manažérske schopnosti a všeobecný prehľad uchádzača a na základe zhodnotenia výsledkov určila, že na 1. mieste sa umiestnil pán Ing. Ľuboš Chmelár a bol výberovou komisiou vybratý na túto funkciu.