Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum, Zvolen

13-03-2017

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: lesnícke, ekonomické  alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 3 roky

Špecifické kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti; znalosť právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy Európskej únie priamo súvisiacej s predmetom činnosti a fungovaním príspevkových organizácií; skúsenosti z oblasti zabezpečovania úloh lesného hospodárstva, lesníckeho výskumu, vedy a vzdelávania;

Vítaná je aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka

Iné kritériá a požiadavky: morálna bezúhonnosť

Prihlášky s osobným dotazníkom,  štruktúrovaným profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace doručte do 14 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava