Facebook Statistics

Archív správ

Vedecký kongres o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody

25-01-2016

Srdečne Vás pozývame na V. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 18. – 20. októbra 2016.  Hlavným cieľom tohto kongresu je sústrediť na jednom mieste expertov a vedcov z rôznych oblastí, ktorých spája problematika zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vôd. Spoločne diskutovať a priniesť nové poznatky o týchto témach naprieč celým potravinovým reťazcom od krmív, zdravia zvierat, cez spracovanie surovín, výrobu potravín, ochorenia ľudí, laboratórnu diagnostiku, etiologické agensy, ich cirkuláciu v životnom prostredí, vrátane problematiky rezistencie voči  antibiotikám. Sme  presvedčení,  že koordinovaná spolupráca a vzájomná výmena informácií dávajú predpoklady k zlepšeniu prevencie zoonóz.

Prihlásiť sa môžete do 30. júna 2016 na adrese zoonoses2016@gmail.com . Informácie o kongrese budú priebežne zverejňované na webových sídlach: http://www.konferencia-zoonozy.estranky.sk/, alebo v prípade otázok nás môžete priamo kontaktovať: Ing. Petra Gereková, PhD., na tel. čísle : +421 2 592 66 545; petra.gerekova@land.gov.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood