Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Rada ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

18-10-2013

Luxemburg 18. Október 2013 – Na včerajšom Zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, ktoré sa konalo v Luxemburgu, reprezentovala Slovensko štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,  Magdaléna Lacko - Bartošová. Obsahom stretnutia bolo prerokovanie Návrhu nariadenia Rady, ktorý na rok 2014 predstavujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori.

Úvodom stretnutia zástupcov jednotlivých krajín pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, bol predložený návrh PRES, ktorý akceptovali všetci zúčastnení, čím došlo k spoločnému konsenzu na politickej úrovni. Spomínaný návrh bude na najbližšej Rade ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva predložený ako bod A.

V priebehu stretnutia sa Rada ministrov venovala aj konzultáciám medzi EÚ a Nórskom pre rok 2014, a zobrala na vedomie pripomienky jednotlivých delegácií a COM. Rada ministrov pokračovala prípravou Výročného zasadnutia Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov, ICCAT. Na záver stretnutia bol do programu, na základe žiadosti IE delegácie, zaradený aj bod týkajúci sa konzultácií pobrežných krajín k populáciám makrely v Severovýchodnom Atlantiku.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood