Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Ľ. Jahnátek: Prinášam pre slovenských poľnohospodárov dobré správy

26-06-2013

(Luxemburg, 24. – 25. júna 2013) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová a generálna riaditeľka sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR Slávka Jánošíková sa zúčastnili na zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Témou rokovania bola finalizácia reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014-2020 a revízia mandátu írskeho predsedníctva v niektorých článkoch nariadení na ukončenie trialógu. „Rokovania boli skutočne veľmi náročné. V konečnom dôsledku sa zrodil návrh, ktorý je pre slovenských poľnohospodárov akceptovateľný,“ informoval minister Ľ. Jahnátek. Za najdôležitejšie úspechy počas rokovaní z pohľadu SR považuje posun v oblasti finančnej disciplíny, čo bude znamenať nižšie krátenie platieb slovenským farmárom v prípade krízy. Krátenie nad 5000 eur, navrhnutých v pôvodnom texte, bude nahradené krátením nad 2000 eur. V otázke zastropovania došlo takisto k úprave mandátu. „V prípade platieb viac ako 150 000 euro má byť krátenie 10% a nad 300 000 euro ďalšie 4%. To znamená, pre veľké poľnohospodárske podniky, ktoré sú aj na Slovensku, v prípade veľkých platieb nad 300 000 euro, by bolo krátenie maximálne 14% Ale v prípade, že štát použije mechanizmus tzv. redistribučných platieb, capping sa stáva dobrovoľnou aktivitou, Redistribúcia platieb znamená, že podporíme výrazne malých, mladých, začínajúcich poľnohospodárov, čo je absolútne s programovým vyhlásením tejto vlády,“ vysvetlil minister pôdohospodárstva. Zastropovanie by malo byť dobrovoľné, ak členský štát uplatní redistributívnu platbu, ktorá bude vyplácaná na prvých 28 ha. „Tá základná platba, ktorá ide na plochu, na hektár, bude diferencovaná. Prvých 28 hektárov bude o takmer 100% vyššia platba, než platba na zvyšné hektáre. Je to na úkor tých veľkých, ale keby sme uplatnili capping ako povinnosť, straty veľkých poľnohospodárskych podnikov by boli väčšie, ako keď urobíme redistribučné platby. Redistribučné platby pomôžu nákladovo tým malým poľnohospodárom, lebo vlastne zvýšia im príjmy a stanú sa viac konkurencieschopnými, v porovnaní s veľkými poľnohospodárskymi podnikmi,“ dodal minister. Z pohľadu viazanej podpory sme dosiahli zvýšenie obálky z pôvodných 10% až na 15%. Taktiež sa podarilo dosiahnuť predĺženie zjednodušeného režimu priamych platieb (SAPS) do roku 2020. Významná z hľadiska SR je úprava oprávnených hektárov na poskytnutie platieb. Po novom by do nich farmári mohli zahrnúť aj plochy, ktoré v minulosti neboli v súlade s dobrou poľnohospodárskou praxou. V rámci greeningu by sa oblasť ekologického záujmu mala uplatňovať na 5% ornej pôdy. Schéma pre mladých farmárov by mala zostať ako povinné opatrenie pre členské štáty. Rada ministrov sa zaoberala aj kvótami na cukor. Aj v tejto oblasti došlo k pozitívnemu posunu. Pôvodne plánované ukončenie schémy v roku 2015 sa predĺži do roku 2017, resp. 2018. Termín bude bližšie špecifikovaný v rámci záverečného trialógu. V oblasti výsadbových práv na vinič sa podarilo presadiť začiatok režimu v roku 2016 (s päťročným prechodným obdobím) a tiež nárast nových plôch o 1% ročne. V mliečnom sektore sa dosiahlo doplnenie recitálu nariadenia o prijímaní relevantných opatrení v prípade problémov v uvedenom odvetví.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood