Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív správ

Štátny tajomník Štefan Adam na stretnutí Skupiny na vysokej úrovni pre výsadbové práva pre vinič v Bruseli

20-12-2012

(Brusel 13. - 14. decembra 2012)  Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Štefan Adam sa  v sprievode riaditeľky Odboru rastlinnej výroby Jany Vargovej, zúčastnil na záverečnom rokovaní Skupiny na vysokej úrovni pre výsadbové práva pre vinič. Bola zriadená za účelom prehodnotenia súčasného systému výsadbových práv, v nadväznosti na reformou SPP 2014-2020 v sektore víno.

Počas prvého dňa bolo neformálne pracovné stretnutie so zástupcom Stáleho predstaviteľa SR pri EÚ Alexandrom Micovčinom. Najdôležitejšou témou rozhovoru boli jednotlivé aspekty spoločnej poľnohospodárskej politiky (priame platby, rozvoj vidieka a spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov) a viacročný finančný rámec, o ktorom bude rokovať Európska rada v dňoch 7. a 8. februára 2013. V druhom polroku 2016 bude Slovenská republika predsedníckou krajinou Rady EÚ. Prípravy na predsedníctvo  preto už začali rezonovať  v jednotlivých rezortoch. V záujme čo najkvalitnejšej prípravy venovali druhú časť stretnutia podrobnej diskusii o personálnom a technickom zabezpečení prípravy predsedníctva SR v Rade EÚ. Následne sa uskutočnilo neformálne stretnutie s českou delegáciou pod vedením námestníka Jiřího Macha. Prediskutovali stanovisko Slovenska a Českej republiky k ukončeniu systému výsadbových práv pre vinič. Témami stretnutia boli tiež skúsenosti Českej republiky s predsedníctvom v EÚ,  aj príprava postupu na zavedenie platobných nárokov v rámci reformy SPP na roky 2014 - 2020. Chce ich  zaviezť aj Slovenská republika a upustiť tak od uplatňovania jednotného systému na plochu (SAPS).

Na druhý deň sa uskutočnilo záverečné 4. stretnutie Skupiny na vysokej úrovni pre výsadbové práva pre vinič. Skupinu zriadili  súvislosti s prípravou návrhu nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhu a iniciatívou viacerých členských štátov, zachovať systém výsadbových práv aj po roku 2015. V rámci stretnutí tejto skupiny, ktorá začala činnosť   19. apríla 2012,  posúdili jednotlivé aspekty fungovania prechodného režimu práv na výsadbu v konkrétnych členských štátoch a regiónoch, ako aj účinky a dopady ukončenia režimu na vinársky sektor a trh s vínom.

V rámci skupiny  prerokovali aj nové návrhy do budúcnosti, napr. nový spôsob povoľovania výsadby a s ním spojené možnosti stanovovania limitov rastu pre jednotlivé členské štáty a definovanie kritérií na vydávanie povolení na výsadbu viniča, ale tiež zapojenie organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií do tohto nového systému. Výstupným dokumentom sedemmesačnej činnosti Skupiny na vysokej úrovni pre výsadbové práva pre vinič je Správa,  ktorá prezentuje hlavné elementy nového systému povolení na  výsadbu viniča, ktoré budú uplatňovať  na úrovni EÚ od 1. Januára 2016. Nahradia súčasný režim výsadbových práv. Správu predložia  Komisárovi pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka za účelom iniciovania ďalšieho legislatívneho procesu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood