Facebook Statistics
Značka Kvality

Sumárne údaje z evidencie nájomného - formulár

08-01-2019

Vyplnený formulár za každé katastrálne územie (podľa prílohy č. 3 k vyhláške MPRV SR č. 172/2018 Z.z.) s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok je nájomca povinný doručiť okresnému úradu do 31. januára nasledujúceho roku.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood