Facebook Statistics

Sumárne údaje z evidencie nájomného - formulár

08-01-2019

Vyplnený formulár za každé katastrálne územie (podľa prílohy č. 3 k vyhláške MPRV SR č. 172/2018 Z.z.) s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok je nájomca povinný doručiť okresnému úradu do 31. januára nasledujúceho roku.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood